Download

Phần mềm hỗ trợ giảng dạy Chalk Box

Posted on

ChalkBox là một phần mềm chú thích cho người dùng sử dụng Màn hình cảm ứng. ChalkBox làm việc với hầu như bất kỳ máy tính Windows. Đó là một ứng dụng đơn giản để viết, vẽ, xóa và lưu để sử dụng tiếp. Có ba phương tiện của văn bản tức là cây bút, đánh dấu, bút […]